Behandling av personopplysninger i Front Payment AS

Når vi er kontakt med deg i forbindelse med vår virksomhet, vil vi måtte håndtere personopplysninger om deg. I det følgende finner du informasjon om opplysningene vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva som er dine rettigheter i tilknytning til håndteringen av personopplysningene.

Du kan lese mer om våre plikter på Datatilsynet.

Personopplysninger er enhver form for informasjon om en identifisert eller identifiserbar person, med andre ord enhver opplysning som spesifikt kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, kontonummer osv. Dette gjelder tilsvarende for innehavere av enkeltpersonforetak og ansatte i selskaper vi er i kontakt med.

Front Payment behandler ikke sensitive personopplysninger som etnisitet, eller politisk, filosofisk eller religiøs tilknytning, eller fagforeningstilknytning, eller om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, eller seksuell legning m.v.

Formålet med og arten av personopplysninger

Opplysningene om deg samles inn og brukes til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler i hovedsak slike opplysninger i forbindelse med klient- og kundeadministrasjon, fakturering og oppfyllelse av forpliktelser som Front Payment har påtatt seg overfor oppdragsgivere og for å overholde myndighetenes lovkrav.

Vi behandler også personopplysninger med det formål å skulle forebygge, avdekke, oppklare og håndtere hvitvasking og andre straffbare eller mulige straffbare handlinger.

I forbindelse med avtaleinngåelsen og i det løpende avtaleforholdet vil Front Payment registrere opplysninger om klienten og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, f.eks. ansatte, debitorer og reelle rettighetshavere. Dette omfatter tilsvarende innehaver av enkeltpersonforetak og ansatte i selskaper som Front Payment har en relasjon til.

I utgangspunktet innhentes personopplysningene av Front Payment direkte fra debitor eller gjennom en samarbeidspartner etter anmodning fra debitor. Kontaktpersoner i selskaper vi har en formalisert relasjon til, registreres med navn, stillingstittel, telefonnummer og epostadresse. De opplysninger vi registrerer om debitor omfatter normalt navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og en kortfattet nærmere informasjon om forretningsforholdet mellom kreditor og debitor. Vi innhenter også personopplysninger fra Bisnode og tilsvarende offentlig tilgjengelige tjenesteleverandører av kredittopplysninger.

Vi benytter også personopplysninger til analyseformål. Utlevering av analyseresultater til våre oppdragsgivere skjer utelukkende i form av statistiske og anonymiserte opplysninger. Opplysninger om den enkelte fysiske person utleveres ikke under noen omstendighet.

Utlevering av personopplysninger til andre

De opplysninger vi har om deg blir ikke under noen omstendighet utlevert til andre, med mindre det er lovfestet hjemmel eller pålegg for slik utlevering, eller det følger av uttrykkelig avtale med deg. All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

Vi benytter datasystemer og -behandlere til å samle inn, lagre og håndtere personopplysninger. Vi har et høyt sikkerhetsnivå med forsvarlig ivaretakelse av opplysningene i alle ledd av behandlingen.

Vi kan, dersom omstendighetene tilsier det, dele personopplysninger om deg til andre selskaper i konsernet Front Farm AS, som Front Payment er en del av; til våre oppdragsgivere; til myndighetene for å forhindre hvitvasking, bedrageri, terrorfinansiering eller annen økonomisk kriminalitet; til byråer og andre tredjeparter som leverer tjenester til oss, herunder kredittopplysningsbyråer, selskaper som benyttes til kommunikasjon med deg eller selskaper som bistår med teknisk støtte; til landregistre, domstoler, statlige- og ikke-statlige tilsyn og ombud; og til andre tredjeparter som loven pålegger oss å dele slike opplysninger med.

Lagringstid

Vi lagrer personopplysningene så lenge vi er forpliktet til det etter norsk lov og så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med bruken av opplysningene. Personopplysninger som lagres og håndteres på grunnlag av samtykke, slettes når samtykket skriftlig trekkes tilbake.

Personopplysninger som lagres og behandles for å oppfylle en avtale, slettes når avtalen og alle plikter og rettigheter som følger av den, er oppfylt, med mindre det foreligger klare juridiske forpliktelser som krever at vi lagrer opplysningene lenger.

Personopplysningsloven

Norge fikk ny personopplysningslov i 2018. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning, den såkalte GDPR: General Data Protection Regulation. Forordningen gjelder for alle EU- og EØS-land, inkludert Norge.

Personopplysningsloven og personvernforordningen handler om innsamling og bruk av personopplysninger. Reglene tildeler virksomheter en rekke plikter og enkeltpersoner en rekke rettigheter. Loven gjelder stort sett for alle virksomheter, men ikke nødvendigvis i alle situasjoner.

Lov om håndtering av personopplysninger (personopplysningsloven)

Dine rettigheter

Du har eller kan ha rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg, retting og sletting, begrensning av opplysningene (mengde og distribusjon), rett til å protestere (klage), rettigheter ved automatiserte avgjørelser og dataportabilitet, og en generell rett til informasjon.

Les mer om dine rettigheter på Datatilsynet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du skriftlig kreve innsyn hos Front Payment AS. Vi vil besvare henvendelsen så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Ved henvendelse til oss kan vi komme til å be om bekreftelse av identitet eller ytterligere opplysninger før vi etterkommer dine rettigheter. Dette gjør vi for å forsikre oss om at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke til noen som utgir seg for å være deg.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, er Front Payment AS ved daglig leder (CEO) Espen Eikeland. Hvis du har spørsmål om vår håndtering av personopplysninger eller forespørsler knyttet til dette, bes du kontakte oss skriftlig per post eller epost. Benytt gjerne kontaktskjemaet under menyvalget «Kontakt».

Klage

Hvis du mener at vår håndtering av personopplysninger ikke er i samsvar med regelverket eller avviker fra det vi her har opplyst, eller du av andre grunner mener Front Payment bryter med personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om klageadgangen og fremgangsmåten på nettsidene til Datatilsynet.

Endringer

Eventuelle endringer i regelverket eller av våre tjenester vil kommuniseres direkte til deg dersom vi har den nødvendige kontaktinformasjonen, og vil i alle tilfeller kunngjøres, oppdateres og plasseres lett tilgjengelig på våre nettsider.

 
Skroll til toppen