Strenge lovkrav til virksomheten og ledelsen

Front Payment er et finansieringsforetak i finanskonsernet Front Farm. For å kunne drive som finansieringsforetak, kreves konsesjon fra myndighetene. Det er Finanstilsynet som utsteder konsesjon, som er en offentlig tillatelse til å drive slik virksomhet. En nærmere beskrivelse av hva tillatelsen kan omfatte, fremgår av finansforetaksloven § 2-9.

Et vilkår for konsesjon er blant annet økonomisk soliditet. Konsesjon forutsetter at foretaket stiftes med minst 5 millioner euro i startkapital. Startkapitalens størrelse kan imidlertid stå i forhold til den planlagte virksomheten. Finansforetaksloven § 3-4 femte ledd gir således rom for at Finanstilsynet i særlige tilfeller kan gi samtykke til en lavere startkapital.

Videre stiller finansforetaksloven strenge krav til selskapets styre og ledelse. Det vesentlige momentet er at styret, daglig leder, reelle ledere og personer i nøkkelroller faktisk er egnet for oppgavene. Dette egnethetskravet underlegges en særskilt vurdering av Finanstilsynet. Finansforetaket må ellers tilfredsstille alle finansavtalelovens krav til slik virksomhet.

Les mer om kravene til finansieringsforetak på Finanstilsynet.

Skroll til toppen