Finanseringsforetak og regelverk

Lovkrav til virksomheten og ledelsen

Front Payment er et finansieringsforetak i finanskonsernet Front Farm. For å kunne drive som finansieringsforetak, kreves konsesjon fra myndighetene. Det er Finanstilsynet som utsteder konsesjon, som er en offentlig tillatelse til å drive slik virksomhet. En nærmere beskrivelse av hva tillatelsen kan omfatte, fremgår av finansforetaksloven § 2-9.

Et vilkår for konsesjon er blant annet økonomisk soliditet. Konsesjon forutsetter at foretaket stiftes med minst 5 millioner euro i startkapital. Startkapitalens størrelse kan imidlertid stå i forhold til den planlagte virksomheten. Finansforetaksloven § 3-4 femte ledd gir således rom for at Finanstilsynet i særlige tilfeller kan gi samtykke til en lavere startkapital.

Videre stiller finansforetaksloven strenge krav til selskapets styre og ledelse. Det vesentlige momentet er at styret, daglig leder, reelle ledere og personer i nøkkelroller faktisk er egnet for oppgavene. Dette egnethetskravet underlegges en særskilt vurdering av Finanstilsynet. Finansforetaket må ellers tilfredsstille alle finansavtalelovens krav til slik virksomhet.

Les mer om kravene til finansieringsforetak på Finanstilsynet.

FINANSIELL INFORMASJON

 
 

Konsernforhold  
Front Payment AS inngår i et alminnelig norsk selskapsrettslig konsernforhold med Front Farm AS, som er et holdingselskap i et finanskonsern jf. finansforetaksloven §§ 17-6 (2) bokstav a og 17-3. Front Farm AS med døtre har en god økonomisk stilling.

Ansvarlig kapital  
Front Payment AS er finansiert med egenkapital tilført av holdingselskapet Front Farm AS og har en solid økonomisk plattform. Aksjekapital ved oppstart er NOK 500 000. Samlet startkapital er MNOK 20, som ligger godt innenfor lovens krav og selskapets behov.

Løpende kapitalkrav  
Det følger av finansforetaksloven § 14-1 at Front Payments ansvarlige kapital til enhver tid skal utgjøre minst åtte prosent av beregningsgrunnlaget etter finansforetaksloven § 14-2 med tilhørende forskrifter. Videre skal selskapet etter finansforetaksloven § 14-3 oppfylle krav til bevaringsbuffer, systemrisikobuffer og motsyklisk kapitalbuffer.

Selskapet vil ved oppstart av konsesjonspliktig virksomhet ha en ren kjernekapital på omlag xxx xx xx xx beregnet etter forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av EUs forordninger CRR/CRD IV § 3.

Selskapet vil til enhver tid ha en ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten, og vil løpende vurdere et eventuelt behov for innhenting av ytterligere kapital, jf. finansforetaksloven § 13-6.

Likviditet 
Front Payment vil i tråd med finansforetaksloven § 13-7 første ledd sørge for at det til enhver tid har tilstrekkelige likvide eiendeler til å kunne dekke sine forpliktelser ved forfall.

Selskapets styre fastsetter forsvarlige retningslinjer for likviditetsstyringen. Selskapet vil rapportere gjenstående løpetid for poster i balansen og ikke-balanseførte finansielle instrumenter til Finanstilsynet, i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverket.

Større engasjementer 
Front Payment vil ikke ha noen enkeltengasjementer som utgjør 10 % eller mer av selskapets ansvarlige kapital beregnet i overensstemmelse med forskrift om store engasjementer.

Revisor 
Front Payment har valgt KPMG AS, org.nr. 935 174 627, til revisor. KPMG er også revisor for morselskapet Front Farm AS, jf. finansforetaks-loven § 8-17 (3).

Relevante dokumenter 

Skroll til toppen