CSR

Vi bryr oss om mennesker, miljøet og samfunnet

CSR står for Corporate Social Responsibility, eller det som på norsk heter samfunnsansvar, som oftest forstått som virksomhetens evne og vilje til å integrere sosiale og miljømessige hensyn i den daglige driften. CSR-tiltak er noe som foretaket pålegger seg selv, og som strekker seg ut over de kravene som ellers er nedfelt i lov.

I Front Payment er vi opptatt av hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljøet og samfunnet omkring oss, både lokalt og nasjonalt. Dette gjenspeiles i våre verdier. Alt vi foretar oss skal være forankret i kunnskap og engasjement. Vi jobber kontinuerlig for å være et positivt bidrag til mangfoldet, miljøet og samfunnet